ถาม-ตอบ (Q&A)
กรณีผู็ปกครองต้องการสอบถามข้อมูลการประชาสัมพันธ์ หรือการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
โพสโดย
คุณครู
kruphat7@gmail.com
ผู้ปกครองหรือผู้มีรับบริหารสามารถตั้งกระทู้คำถามในเว็บไซต์ของโรงเรียนผ่านช่องทางนี้ได้ค่ะ และทางโรงเรียนจะดำเนินตอบคำถามให้ทางนี้โดยเร็วที่สุดค่ะ หรือสามารถติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียน 077 651-074 ค่ะ

โพสโดย : คุณครู
IP : 118.173.148.242
โพสเมื่อวันที่ : 05 ก.ค. 2559,21:43 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
คุณครู
kruphat7@gmail.com
 
กล่องข้อความ: เฉพาะเจ้าหน้าที่รับเรื่องเลขที่รับ...........................................วันที่........................เวลา.................ผู้รับเรือง :........................................

แบบฟอร์มหนังสือการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
 
เขียนที่...................................................................
..............................................................................
..............................................................................
 
วันที่ .............เดือน............................................พ.ศ.............
 
เรื่อง  ...................................................................................................
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง  
          ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................อายุ................ปี
อยู่บ้านเลขที่ .......... หมู่ที่..............ตำบล...............................อำเภอ.....................................จังหวัด....................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
          ใคร่ขอร้องเรียน/เสนอแนะ มายังโรงเรียนบ้านเนินทอง เพื่อให้ดำเนินการแกไขปัญหา ดังนี้
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 
          พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสารประกอบเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ...........................................................................
3. อื่นๆ .............................................................................................................................
 
 
ขอแสดงความนับถือ
 
 
(ลงชื่อ) ................................................................ผู้ร้องเรียน/เสนอแนะ
        (................................................................)
โพสโดย : คุณครู
IP : 118.173.148.242
โพสเมื่อวันที่ : 06 ก.ค. 2559,01:20 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
คุณครู
kruphat7@gmail.com
แนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ของโรงเรียนบ้านเนินทอง 
โพสโดย : คุณครู
IP : 118.173.148.242
โพสเมื่อวันที่ : 06 ก.ค. 2559,01:17 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
คุณครู
kruphat7@gmail.com
แนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของโรงเรียนบ้านเนินทอง
***************************
โรงเรียนบ้านเนินทอง ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่ง เป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให้กับครู ผู้บริหารและบุคลากร ทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน ประกอบกับการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น ผู้รับบริการ เพื่อให้การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและอื่น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริการของสถานศึกษามากขึ้น จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของโรงเรียนบ้านเนินทอง มีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีมาตรฐาน นำมาใช้ครอบคลุมในฝ่าย/งาน ของโรงเรียนบ้านเนินทอง
 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคำชมเชย ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
คำจำกัดความ
1. ข้อร้องเรียน หมายถึง เรื่องที่ผู้รับบริการจากโรงเรียนบ้านเนินทอง แจ้งข้อมูล ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงเรียนบ้านเนินทอง ทั้งในความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความล่าช้าในการดำเนินการ ความไม่โปร่งใสและไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนบ้านเนินทอง
          2. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หมายถึง เรื่องที่ผู้รับบริหารจากโรงเรียนบ้านเนินทอง มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการของบุคลากรโรงเรียนบ้านเนินทอง
3. ผู้รับบริการ หมายถึง ส่วนราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ของรับ ผู้ประสานงานหรือ ผู้รับบริการของโรงเรียนบ้านเนินทอง
 
 
 
 
ประเภทข้อร้องเรียน
1. ข้อร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บริการวิชาการต้องการ ให้ผู้ให้บริการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความไม่สะดวกในการรับบริการ ความล่าช้า ข้อผิดพลาดในการให้บริการ การเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการ การใช้คำพูด การดูแลต้อนรับ การควบคุมอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น
2. ข้อร้องเรียนประเภทอื่น ๆ หมายถึง ข้อที่ไม่พึงใจในด้านการบริการวิชาการต้องการให้ ผู้ให้บริการแก้ไขในด้านหลักสูตร การบริหารจัดการไม่โปร่งใส ระบบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ เป็นต้น
 
ความรุนแรงข้อร้องเรียน
1. ระดับรุนแรงมาก เป็นข้อร้องเรียนผู้รับบริการไม่พึงพอใจอย่างมาก และเป็นเรื่องที่ ผลกระทบภาพลักษณ์ เสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กร มีผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลให้ ผู้รับบริการตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการ
2. ระดับรุนแรงปานกลาง เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ ที่สร้างความไม่พึงพอใจ สำหรับผู้รับบริการ หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ผู้รับบริการเลือกใช้บริการจากที่อื่น
3. ระดับรุนแรงเล็กน้อย เป็นข้อร้องเรียนอาจจะเกิดจากการได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ การมีอคติต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
 
ที่มาข้อร้องเรียน
1. จากช่องทางต่าง ๆ ตามที่ระบุช่องทางรับการเรียน จำนวน 10 ช่องทาง
2. จากช่องทางอื่น ๆ เช่น บัตรสนเท่ห์ สื่ออื่น ๆ
 
ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
1. กรณีเป็นข้อร้องเรียน ณ จุดปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน น าเสนอข้อมูลต่อ ผู้บังคับบัญชา และทำหน้าที่แจ้งข้อมูลกลับต่อผู้ร้องเรียน
2. กรณีร้องเรียน ณ สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการรับเอกสารข้อร้องเรียนและ แจ้งให้ผู้ร้องเรียนกรอกแบบฟอร์ม หรือเป็นผู้บันทึกแบบฟอร์มแนะนำเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับบัญชาดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้วหรืออยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไข จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว แจ้งข้อมูลกลับต่อผู้ ร้องเรียน
 
 
3. กรณี ข้อร้องเรียนจากสื่อออนไลน์อื่น ๆ เช่น Facebook Web-board ให้เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร และแจ้งกลับข้อมูลกลับผู้ ร้องเรียนต่อไป
 
ช่องทางรับการร้องเรียน
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ในขณะการปฏิบัติงานของบุคลากร ณ โรงเรียนบ้านเนินทอง โดยเจ้าหน้าที่ธุรการรับเรื่องร้องเรียน
2. ร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ ที่โรงเรียนบ้านเนินทอง โดยเจ้าหน้าที่ ผู้รับข้อร้องเรียนบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม หรือผู้รับบริการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม แจ้งข้อร้องเรียน
3. โทรศัพท์ หมายเลข 077-651074
4. โทรสาร หมายเลข 077-651074
5. จดหมาย จ่าหน้าซองถึง โรงเรียนบ้านเนินทอง  หมู่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชมพร  รหัสไปรษณีย์ 86140
6. E-mail address : bannonethong.school@gmail.com
7. กระดานข่าว (Web board) ที่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเนินทอง
 http://neonthong.ac.th/webboard
8. Facebook ของโรงเรียนบ้านเนินทอง
9. กล่องรับความคิดเห็น ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านเนินทอง
10. โทรศัพท์สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียน หมายเลข 081-8940515
 
ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
1. ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางที่กำหนดให้ เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งผลกลับ ให้มีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดการร้องเรียน ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่โทรศัพท์ ชื่อ หน่วยงาน หรือชื่อผู้ถูกร้องเรียน และเหตุที่ร้องเรียน ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบที่ 2 หากต้องการปกปิดชื่อ ขอให้ระบุไว้ จะรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด
2. เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนตามเอกสารแนบที่ 1 โดยพิจารณาแบ่งประเภทข้อร้องเรียน และดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนในข้อร้องเรียนเรื่องการให้การบริการ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อ ร้องเรียนในทันทีพร้อมแจ้งข้อมูลกลับให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รายงานและบันทึก ข้อมูลข้อร้องเรียน/วิธีการแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา
3. ข้อร้องเรียนประเภทอื่น ให้เสนอข้อมูลต่อ หัวหน้าฝ่าย/งาน และเสนอต่อผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงต่อไป และให้มีการแจ้งกลับต่อผู้รับบริการภายใน 7 วัน
4. ในกรณีที่ ข้อร้องเรียนทางสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อมวลชน หรือข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุผู้ร้องเรียนใน ลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบในเรื่องที่ร้องเรียน รวบรวมข้อมูล นำเสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาเป็นเฉพาะกรณีไป
5. มีการบันทึกข้อมูลข้อร้องเรียน/วิธีการปรับปรุงข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบและทันสมัย
6. ให้ทุกฝ่าย/งาน รายงานผลข้อมูลการร้องเรียนต่อผู้อำนวยการทุกครั้ง ขั้นตอนการรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ฝ่าย/งาน ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอน ตามรายละเอียดเอกสารแนบที่ 2
 
โพสโดย : คุณครู
IP : 118.173.148.242
โพสเมื่อวันที่ : 06 ก.ค. 2559,01:16 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
คุณครู
kruphat7@gmail.com
smiley
โพสโดย : คุณครู
IP : 118.173.148.242
โพสเมื่อวันที่ : 05 ก.ค. 2559,21:44 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :