กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฏพร ช่วยบำรุง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวจุฑามาศ ดวงสมุทร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาว ปริวดี พนาลัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2