ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นางสาวพัสวีร์ นาคมุข
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : kruphat7@gmail.com

นางสาวกันตา สร้อยศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววนิดา สุขพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอัจฉริยา สุนทรพัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3