กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกันตา สร้อยศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอารียาภ์ กองช่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น