ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพเราะ ต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นาย วีระวัฒน์ เรืองรัตน์
ตำแหน่ง : รองฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2565