คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนภัสวรรณ พรหมจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรรัมภา สาระธรรม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปริชญา เพ็งคล้าย
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิชา สาระธรรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกวิตา ศรีมงคล
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิทธิศักดิ์ เนียมมาก
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนกร สุขอร่าม
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณิชนันท์ บุญล้ำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสุขภาพ และ อนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิชาต บุตรโดย
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพร มคลรัศมีโรจน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประสานงาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภนิตา คำชั่ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง เขมจิรา ฮกทน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสมิตา บุญรอด
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2