วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / พัธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (VISION) โรงเรียนบ้านเนินทอง ปีการศึกษา 2565

         โรงเรียนบ้านเนินทองเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
การบริหารจัดการ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลของบุคลากร
อนุรักษ์มรดกไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ (MISSION) ปีการศึกษา 2565
         1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การ บริหารจัดการโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนา ศักยภาพด้านดิจิทัล
ของบุคลากร

         2. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ มาตรฐาน และความเป็นพลเมืองดิจิทัล
         3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณธรรมนําความรู้
         4. ประสานงานกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์
         5. สร้างจิตสำนักให้กับนักเรียนและชุมชน ในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
         6. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ เรียนรู้
         7.นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา