คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวอัจฉริยา สุนทรพัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวสุจิตรา สายัณห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
อีเมล์ : sujittra21682@gmail.com

นางสาวสาวิตรี ปิลวาสน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1
อีเมล์ : sawitreeprea@hotmail.com