ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน   บ้านเนินทอง    ที่ตั้ง  - หมู่ที่ 6    ตำบลสลุย  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกกาประถมศึกษาชุมพร  เขตโทร   077-651074  โทรสาร 077-651074  e-mail bannoenthong.school@gmail.com    website http://www.neonthong.ac.th/  เปิดสอนระดับชั้น     อนุบาล   ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   เนื้อที่ประมาณ   100 ไร่  เขตพื้นที่บริการ  2   หมู่บ้าน   ได้แก่  หมู่ที่  6  ตำบล   สลุย  และหมู่ ตำบล  สองพี่น้อง

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ                                                                                                                                                                                  

โรงเรียนบ้านเนินทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบล   สลุย อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  เปิดการเรียนการสอน  ครั้งแรก  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม   ..  2477

โรงเรียนบ้านเนินทอง เดิมนั้น ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองท่าแซะ ด้านตะวันตก แต่หลังจากประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ เมื่อปี 2532 ทำให้อาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดถึงวัสดุ อุปกรณ์ เสียหายทั้งหมด แม้แต่ที่ดินก็ถูกกระแสน้ำกัดเซาะพังทลาย ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงมีความเห็นตรงกัน ให้ย้ายโรงเรียนมาสร้างโรงเรียนที่ดินแปลงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 100 ไร่ อยู่ห่างจากที่เดิม 900 เมตร อาคารเรียนหลังใหม่ ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดถึงนำนักเรียนมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อปี .. 2535 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่น 1 ปี 2553 ได้รับรองเป็นเป็นโรงเรียนต้นแบบ(โรงเรียนดีศรีตำบล)  รุ่นแรก  ประจำปีการศึกษา 2555