เทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)

นางสาวพัสวีร์ นาคมุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : kruphat7@gmail.com