พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


          พันธกิจ (MISSION) ปีการศึกษา 2565

   1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัล
              2. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพมาตรฐาน
              3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้
              4. ประสานงานกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
              5. สร้างจิตสำนักให้กับนักเรียนและชุมชน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
              6. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
              7. นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา

         เป้าหมายของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
             1. เด็กระดับปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
             2. ผู้เรียนระดับประถม-มัธยมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             3. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นสำคัญ
             4. ผู้บริหารมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
             5. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นสำคัญ
             6. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่ส่งเสริมให้เด็ก/ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
             7. สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา