คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางจีระพร หนูชนะภัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี อุ้ยนอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายภรชัย วิวัฒนาการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิลาศ ผุดโรย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกำเนิด พยัคฆี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล ยิ้มศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย นวลผ่อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระศักดิ์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรันดร์ จันทร์วิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์ เสนเผือก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนิรุท พลราม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวินัยธรสุภาพ สุภัทโธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัสวีร์ นาคมุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาวิชญ์ ยังน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ