คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางจีระพร หนูชนะภัย
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี อุ้ยนอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ข้าราชการบำนาญโรงเรียนบ้านเนินทอง
ชื่อ-นามสกุล : นายภรชัย วิวัฒนาการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชนตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิลาศ ผุดโรย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชนบ้านเนินทอง
ชื่อ-นามสกุล : นายกำเนิด พยัคฆี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล ยิ้มศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเนินทอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย นวลผ่อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระศักดิ์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชนบ้านเนินทอง
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรันดร์ จันทร์วิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน ม.6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์ เสนเผือก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : อดีตกำนัน ตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ชื่อ-นามสกุล : นายอนิรุท พลราม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
เบอร์โทร : โทร.090-1645065
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวินัยธรสุภาพ สุภัทโธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : เจ้าอาวาส วัดเนินทอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัสวีร์ นาคมุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านเนินทอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาวิชญ์ ยังน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านเนินทอง
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผอ.โรงเรียนบ้านเนินทอง