ข่าวประชาสัมพันธ์
งดรับของขวัญของกำนัลทุกรูปแบบ
โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ โครงการอาชาเพื่อพัฒนาเยาวชน พล.ร.5
งานเสวนาเปิดบ้านนักคิดทักษะชีวิต CPN1
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า
ตรวจเยี่ยมโครงกรอาหารกลางวัน
ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ฯโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ School as Learning Community : SLC
อบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-ching)
อบรมการเผชิญเหตุอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ
กิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เก็บข้าววันพ่อ
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่1/2565
มอบทุนการศึกษาของสมาคมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดชุมพรปีการศึกษา 2565
ช่องทางออนไลน์ โรงเรียนบ้านเนินทอง
SLC BanNeonthong School
การประกวด 1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ ระดับเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 1
พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
มอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) ภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้อง
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รูปแบบโคกหนองนา พัฒนาชุมชน
โคกหนองนาโมเดล จากปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง แปลงสู่แบบอย่างการปฏิบัติ
Youtube Channel
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อารยเกษตรบ้านเนินทอง
การประชุมผู้ประชุมผู้บริหาร เครือข่ายท่าแซะ 1
โคกหนองนาโมเดล โรงเรียนบ้านเนินทอง
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ประชุมเปิดสภานักเรียน 1/2565
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ