กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจุฑาพร ใจมีบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกัญชิตา รักษาราษฎร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววนิดา สุขพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1