กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุชาวิชญ์ ยังน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3