กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนันทิกานต์ ศรทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิลาวัลย์ บุญขำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1