คณะผู้บริหาร

นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวีระวัฒน์ เรืองรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา