หัวหน้าฝ่ายดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน

พัสวีร์ นาคมุข
ครู คศ.3
หัวหน้าหัวหน้าฝ่ายดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : kruphat7@gmail.com

นางสาวกันตา สร้อยศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุจิตรา สายัณห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสาวิตรี ปิลวาสน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1