กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุชาวิชญฺ์ ยังน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1