ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 1
เข้ารับมอบโล่โรงเรียนต้นแบบดิจิทัล
พิธีมอบรางวัลสถานประกอบการด้านแรงงานยอดเยี่ยม
ประชาสัมพันธ์โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ
ประกวดกินผักผลไม้ เมนูแคลอรี่ต่ำ
ร่วมต้อนรับคณะครูและร่วมยินดีกับคุณครูที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนต้นสังกัดใหม่
ประชุมเตรียมความพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ร่วมกิจกรรมกฐินสามามัคคี 2565 ณ วัดบ้านเนินทอง
ร่วมต้อนรับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
ฉีดยาพ่นยุงลายเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน 2/2565
ประชุมชี้ี้แจงโครงการจัดสรรเงินอุดหนนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขและโครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือนักเรียน
การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC
แข่งขันฟุตบอลเยาวชนบ้านเนินทองซุปเปอร์คัพ ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชุมชนท่าแซะกับบริษัท CPI
ต้อนรับนายจุลินทร์ ลัษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
บริษัทอีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร มอบโต๊ะนักเรียนให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มใหม่ภาคเรียนที่1/2565
กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
การประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง(PA)
โครงการวิจัยและพัฒนาโมเดลนวัตกรรมโรงเรียนดิจิทัลสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
นิเทศการสอนคณะครูโรงเรียนบ้านเนินทอง
งดรับของขวัญของกำนัลทุกรูปแบบ
โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ โครงการอาชาเพื่อพัฒนาเยาวชน พล.ร.5
งานเสวนาเปิดบ้านนักคิดทักษะชีวิต CPN1
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า