ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบคูปองการศึกษาโรงเรียนรวม
โครงการสำรวจสุขภาพช่องปาก
มอบทุุนให้นักเรียนที่ได้รับเงินทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2/2565
ติวยกระดับ O-Net ป.6 เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 1
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 70
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันสดมนต์บาลีอังกฤษ ระดับชั้นม.1-3
ครูกันตา สร้อยศรี ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน
การอบรมโครงการการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจดประสบการณ์การเรียนรู้เชิกรุกระดับปฐมวัย
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก งานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจักรสารไม้ไผ่ระดับม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย ระดับชาติครั้งที่ 70
กิจกรรมวันเด็กและการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนบ้านเนิทอง
กิจกรรมรู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรงและการใช้สารเสพติดในโรงเรียน
กิจกรรมการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
โครงการออมทรัพย์โรงเรียนธนาคารบ้านเนินทอง
ท่านผอ.ไพเราะ ต่างประเทศ มอบทุนการศึกษา
จดหมายข่าว สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนบ้านเนินทองครั้งที่70 สพป.ชพ.เขต1
สวัสดีปีใหม่ 2566
การประชุมการพัฒนารูปแบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้ปลอดภัย
การจัดทำแผนการเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้คำถาม R C A
ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ Zero waste school
ปรับภูมิทัศน์สถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยโดยรอบบริเวณโรงเรียน
โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
พิธีวางพวงมาลาและกล่าวคำปฏิญาณตนฯเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่๖
เยี่ยมชมและตรวจสอบรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนบ้านเนินทอง
ประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล