ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดปล่อยขบวนแถวปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา
จิตอาสาพัฒนาเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านเนินทอง 1/2566
การนิิเทติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รับมอบที่นอนอนุบาล
พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดเนินทอง
ต้อนรับโรงเรียนบ้านหัวถนนเข้ามาศึกษาดูงานการเงินและพัสดุ
รับมอบโล่รางวัลเหรียญทองชนะเลิศเดี่ยวระนาดเอก
อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
การเก็บข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3
แข่งขันฟุตบอล ปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่2ปี2566
โครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้ปลอดภัย
สอบ NT การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียน ชั้นป.3
โครงการพัฒนาICT การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รู้คิด ก้าวทัน เข้าถึงเทคโนโลยี
มอบทุนนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มชั้นรอยต่อภาคเรียนที่ 2/2565
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนRTชั้นป.1
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต 3 ดี
กลุ่มงานทันตกรรม ออกหน่วยทำฟันให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินทอง
เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เนินทองเกมส์ กีฬาสีโรงเรียนบ้านเนินทอง
นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนางสาวกมลชนก เยาวภักดิ์
โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่19
การนิเทศติดตาม การฝึกประสบการณ์ นางสาวเสาวลักษณ์ พยัคฆี
การติรวจเยี่ยม O-Net ป.6 เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ1
เปิดบ้านอาชีวะ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมวิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านทะเลทรัพย์
ฟุตบอล 7 คน 4 เส้า รุ่น 12 ปี
จัดเลี้ยงน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะ สำหรับครูและนักเรียน